Uvjeti

Uvjeti prodaje.

Opći uvjeti prodaje

1 općenito – područje za koje vrijede uvjeti

Za sve isporuke i plaćanja našeg poduzeća vrijede isključivo niže navedeni Uvjeti.

Tome protivne uvjete naših ugovornih partnera nećemo priznati, osim ako smo ih isključivo napismeno prihvatili.

Naši opći ugovorni uvjeti vrijede i u slučaju isporuke bez ograničenja naručitelju i kad smo upoznati s protivnim uvjetima ili uvjetima naručitelja koji odstupaju od naših općih ugovornih uvjeta.

2 ponuda i narudžba

Naše ponude su uvijek neobvezujuće. Zadržavamo pravo prodaje putem posrednika, ukoliko artikl nismo napismeno rezervirali za Klijenta unutar određenog roka.

Sve narudžbe da bi bile važeće moraju biti pisanim putem potvrđene od naše strane. Povlačenje narudžbe nakon što je provedena u našem sustavu nije moguće.

Podaci o dimenzijama, težini, karakteristikama robe i robnim markama koji su sadržani u našim ispisanim dokumentima, ponudama itd. sastavljeni su po našem najboljem znanju i neobvezujući. Nismo odgovorni za moguće pogreške u ispisu, tipografske pogreške, izračune ili nesporazume u telefonskom razgovoru. Opseg isporuke uključuje samo one predmete koji su isključivo navedeni u našoj potvrđenoj narudžbi ili Ugovoru.

Za sve izmjene, usmene dopune, dodatne dogovore kao i sva jamstva pri dogovaranju prodaje potrebna je naša pisana potvrda.

3 zaštita dobavljača odnosno klijenta

Svaki interesent jamči nam zaštitu dobavljača odnosno Klijenta ukoliko mu ponudimo artikl na prodaju ili za kupnju, ili ga ponudimo u vlastito ime i time obznanimo trenutnu lokaciju.

On se obvezuje da cijene i zaključne pregovore o svim na toj lokaciji za prodaju ili kupnju raspoloživim artiklima neće dogovarati niti izravno niti neizravno ili preko trećih strana, nego isključivo putem nas. Iz takvih poslovnih veza proizašle narudžbe, dogovori o prodaji i isporuke vrijede kao da smo mi posredovali i podliježu našim uvjetima.

Naši podaci o proizvodima, strojevima, lokacijama i interesentima za prodaju su namijenjeni samo primatelju i ne smiju bez našeg pisanog odobrenja biti proslijeđeni trećim stranama. Kod nepridržavanja tih odredbi imamo pravo na naknadu štete.

4 cijene

Cijene su izražene u kunama/eurima i to od tvornice, lokacije ili skladišta. Ne uključuju vozarinu, carinske naknade, poštarinu, troškove pakiranja, osiguranja i ostale troškove.

Zakonski određeni PDV također nije uključen u naše cijene; on se zasebno izražava na računu u visini određenoj zakonom na dan izdavanja računa.

5 pošiljka i izbjegavanje rizika

Naručitelj je obvezan preuzeti predmet isporuke. Isporuka će uvijek biti provedena na račun i rizik primatelja odnosno naručitelja, čak i kad je dogovorena franko isporuka. Rizik uvijek preuzima naručitelj, čim artikl preuzme špediter, prijevoznik ili bilo koji drugi subjekt određen za provedbu isporuke; postupak prekrcaja na lokaciji isporuke čini sastavni dio isporuke.

Za štete nastale u prijevozu i ako su nastale zbog pakiranja odnosno učvršćivanja na prijevoznom sredstvu, ne odgovaramo. Naručitelj ima pravo zatražiti prije pošiljanja robe preispitivanje pakiranja odnosno učvršćenja ili ga sam provesti. Provjera osiguranja pri transportu provodi se isključivo na zahtjev naručitelja i na njegov trošak.

Naručitelj je obvezan preuzeti predmet isporuke u roku od jednog tjedna, osim ako je ne svojom krivnjom trenutačno u tome spriječen. Ako naručitelj duže od 14 dana od primitka obavijesti o davanju na raspolaganje u načelu ne preuzme predmet prodaje ili to uvelike zanemari, mi smo u roku od sljedećih sedam dana ovlašteni odstupiti od Ugovora ili zahtijevati odštetu zbog njegovog neispunjenja. Dodatni rok nije potreban ako naručitelj primitak svjesno i konačno odbija ili i u tom roku nije u mogućnosti platiti kupoprodajnu cijenu. Ako se naručitelj izjasni da predmet isporuke neće preuzeti, rizik mogućeg propadanja ili pogoršanja kvalitete predmeta isporuke u tom trenutku preuzima naručitelj.

6 rok isporuke (definicija početka isporuke, preduvjeti za njeno produljenje)

 1. Svi navodi o rokovima isporuke sastavljaju se po najboljoj procjeni, i to neobvezujuće, ako nismo napismeno u potvrdi o narudžbi zajamčili rok isporuke. Rok isporuke počinje teći pošiljanjem potvrde o narudžbi, no ne prije dostave dokumentacije naručitelja, odobrenja, davanja na uporabu i materijala, kao i primitka dogovorene uplate.
 2. Rok isporuke se poštuje ako je do njenog isteka priopćena mogućnost isporuke ili je artikl napustio tvornicu.
 3. Rok isporuke se produljuje pri mjerama u okviru radničkih sukoba, posebice štrajkova i zatvaranja kao i pri nastanku nepredviđenih okolnosti koje su izvan naše kontrole npr. smetnje u radu pogona, zakašnjelost u dostavi značajnih materijala, kao i one zapreke koje imaju značajan utjecaj na dostavu artikla. To vrijedi i onda ako one nastanu kod poddobavljača ili dobavljača. Rok isporuke se produljuje prema trajanju tih mjera i nastalih okolnosti. Gore navedene okolnosti uzimamo u obzir i ako su nastale u vrijeme već postojeće odgode. Mi ćemo njihov početak i kraj, ako je potrebno, naručitelju priopćiti što je prije moguće.
 4. Djelomične dostave su dozvoljene unutar rokova isporuke koje mi odredimo, ako iz toga ne proizađu štete prilikom uporabe.
 5. Pridržavanje naše obveze isporuke pretpostavlja pravovremeno i ispravno ispunjenje obveza od strane naručitelja. Pridržavamo pravo prigovora zbog neispunjenja Ugovora.
 6. Ako naručitelj iznimno odgodi ili svojom krivnjom prekrši ostale obveze, ovlašteni smo da za nama eventualno nastalu štetu uključujući sve dodatne troškove zahtijevati i odštetu. Zadržavamo pravo i na dodatne zahtjeve.
 7. Ukoliko preduvjeti iz točke 6. budu ostvareni, rizik mogućeg propadanja ili pogoršanja kvalitete predmeta prodaje preuzima naručitelj, od trenutka u kojem je zakasnio s preuzimanjem ili plaćanjem.
 8. Odgovorni smo prema zakonskim odredbama ako naručitelj nakon naših odgoda dostave nije više zainteresiran za daljnje ispunjenje Ugovora.
 9. Nadalje smo odgovorni sukladno zakonskim odredbama, ukoliko je odgoda isporuke uzrokovana nekom od naših većih povreda Ugovora ili njegovim zanemarivanjem, krivnja naših predstavnika ili suradnika u ispunjenju obveza se pripisuje nama. Ukoliko Ugovor o isporuci nije temeljen na nekoj od naših većih povreda Ugovora, naša odgovornost za nastalu štetu je ograničena na predvidivu, tipski nastalu štetu.
 10. Odgovorni smo i prema zakonskim odredbama, ukoliko je naša odgoda u isporuci nastala povredom značajnije ugovorne obveze našom krivnjom; u tom slučaju odgovornost za naknadu štete je ograničena na predvidivu, tipski nastalu štetu.
 11. U ostalim slučajevima odgovorni smo za odgodu u isporuci za svaki cijeli tjedan u okviru paušalne odštete za odgodu u visini od 3% vrijednosti dostavljene robe, no ipak ne više od maksimalno 15 % te vrijednosti.
 12. Ostali zakonski zahtjevi i prava naručitelja su zadržani.

7 uvjeti plaćanja

 1. Kupoprodajna cijena odnosno naknada za izvršeni posao i naknade za dodatne usluge plativi su pri predaji predmeta dostave ukoliko iz potvrde o narudžbi ne proizlazi drugačije.
 2. Popusti ili bonusi mogući su samo ako je tako pisano dogovoreno s naručiteljem pri zaključenju Ugovora.
 3. Naručitelj bez objašnjenja kasni s plaćanjem, ako to propusti učiniti 30 dana od dana dospijeća.
 4. Prava na poravnanje dugova ima naručitelj ako su njegovi protuzahtjevi od naše strane utvrđeni, opravdani i priznati. Osim toga je korištenje prava pridržaja utoliko dozvoljeno ako je njegov protuzahtjev temeljen na istom ugovornom odnosu.
 5. U slučaju postojanja manjkavosti, kupac nema pravo pridržaja ukoliko to nije u odgovarajućem omjeru prema nedostacima i predviđenim troškovima dodatnog ispunjenja obveza (posebice otklanjanja nedostataka).
 6. Ne primamo čekove niti mjenice. Izdavanje čekova i mjenica vrijedi tek po njihovom unovčavanju, tako da dogovoreni pridržaj prava vlasništva kao i ostala prava pridržaja barem do unovčavanja mjenice ostaju sačuvani u našu korist. Za preuzimanje mjenica uvijek je potreban prethodni pisani dogovor s nama. Pri davanju mjenica obračunavaju se bankarski troškovi konverzije i naplate. Njih treba odmah platiti u gotovini. Kod plaćanja u stranoj valuti platna obveza se smatra izvršenom tek kada zaprimimo potpuni iznos u eurima na naš račun i na slobodno raspolaganje.
 7. U trgovinskim poslovima obračunavamo zatezne kamate od 8%-poena godišnje na svaku od baza kamatnih stopa.
 8. Nepridržavanje ugovorenih uvjeta plaćanja ili nastala nemogućnost plaćanja po zaključenju prodaje ili koja nam postane poznata, ovlašćuje nas bez postavljanja roka na povlačenje jamčenih odgoda plaćanja, prekid izvršenja Ugovora ili provođenje još postojećih zahtjeva do ispunjenja uvjeta ili na odustajanje od Ugovora

8 pridržaj prava vlasništva

Isporuka slijedi samo pod pridržajem vlasništva. Dotad kupac ne smije naše pravo vlasništva bez našeg izričitog dopuštenja prenositi na treće strane.

Bez obzira na u ovom dokumentu reguliranu zabranu daljnjeg prenošenja, prava vlasništva potraživanja protiv stjecatelja prelaze na nas. Ako bi treće strane postavile neke zahtjeve na artikle koje smo mi dostavili ili za njih zahtijevali zapljenu, treba nas odmah obavijestiti u svrhu očuvanja naših prava. Posljedice koje bi proizašle iz nepoduzimanja tih mjera snosi kupac, kao i troškove koji bi nam nastali zbog naših potraživanja.

Za vrijeme pridržaja vlasništva naručitelj mora predmet prodaje držati u ispravnom stanju i izvoditi moguće zahtijevane popravke. Predmet prodaje mora osigurati od vatre, vode, krađe i provale, uz mjeru da prava od osiguranja pripadaju isporučitelju. Ako osiguranje na zahtjev isporučitelja ne može biti dokazano, on je ovlašten predmet prodaje osigurati na račun naručitelja.
Ukoliko kupac namjerava dalje ustupiti prava, potrebno je naše prethodno odobrenje. U slučaju nepoštivanja toga, nastupa u svakom slučaju jednokratno dospijeće naših potraživanja. Osim toga kupac jamči u potpunosti odštetu.

Kod računa koji treba naplatiti vrijedi pridržano vlasništvo kao osiguranje za sva naša otvorena potraživanja prema naručitelju.

Ako je naručitelj trgovac, on može pravo na predmet prodaje ustupiti. No već tad prenosi do potpune otplate koja mu pripada ustupanje nastalih potraživanja prema njegovom preuzimatelju sa svim pripadajućim pravima na isporučitelja. Na zahtjev isporučitelja kupac je obvezan, obznaniti novom kupcu ustupanje.

Naš pridržaj prava vlasništva je time uvjetovan da potpunim izvršenjem plaćanja svih naših potraživanja iz poslovnih odnosa bez daljnjega vlasništvo nad pridržanom robom prelazi na kupca, a ustupljena potraživanja obvezuju kupca.

9 jamstvo za nedostatke kod isporuke proizvoda / ostale opreme

 1. Za zahtjeve zbog nedostataka naručitelja moraju biti propisno ispunjeni uvjeti obveza ispitivanja i reklamacija sukladno zakonu. Naručitelj je obvezan robu odmah po dostavi ispitati i očite nedostatke odmah priopćiti prijevozniku; ostale nedostatke pri isporuci treba nam odmah pisanim putem priopćiti.
 2. Ako je neki od nedostataka nastao na predmetu prodaje, naručitelj može po svom izboru zahtijevati uklanjanje nedostatka od strane proizvođača u obliku otklanjanja nedostatka ili isporuke nove robe bez nedostatka; no nije ovlašten bez našeg znanja i bez nas prethodno postavljanjem roka zahtijevati otklanjanje nedostatka, sam ga otklanjati ili ga otklanjati na naš trošak.
 3. U slučaju otklanjanja nedostatka obvezni smo snositi sve u tu svrhu nužne izdatke, posebice troškove prijevoza, cestarina, rada i materijala, osim ako se oni ne uvećaju na taj način da predmet prodaje bude prevezen na neku drugu lokaciju kao mjesto izvedbe. Ako uklanjanje nedostatka od strane proizvođača ne uspije, naručitelj ma pravo prema svom izboru zahtijevati povlačenje artikla ili umanjenje cijene.
 4. Odgovorni smo prema zakonskim odredbama ukoliko naručitelj dokaže zahtjeve za odštetom koji se temelje na namjeri ili većem propustu uključujući i propuste naših predstavnika ili pomoćnoga osoblja u izvršenju usluga. Ukoliko nam nije nametnuta namjerna povreda Ugovora, jamstvo za naknadu štete je ograničeno na predvidivu, tipski nastalu štetu.
 5. Odgovorni smo prema zakonskim odredbama ukoliko svojom krivnjom prekršimo neku od značajnijih ugovornih obveza; no u tom slučaju je jamstvo za naknadu štete ograničeno na predvidivu, tipski nastalu štetu.
 6. Ukoliko naručitelju pripada pravo na zahtjev za nadoknadu štete umjesto plaćanja, naše je jamstvo i u okviru odjeljka (3) ograničeno na nadoknadu predvidive, tipski nastale štete.
 7. Jamstvo zbog našom krivnjom ugroženog života, tijela ili zdravlja ostaje nepromijenjeno; to vrijedi i za nepobitno jamstvo sukladno Zakonu o jamstvu na proizvod.
 8. Ako prethodno nije regulirano nešto što odstupa od gore navedenog, jamstvo je isključeno.
 9. Zastara za zahtjeve za odštetom zbog nedostataka nastupa nakon 12 mjeseci, izračunato od trenutka izbjegavanja rizika.

10 izvedbe, posebice montaža i demontaža i stavljanje u pogon

Jamčimo stručnu provedbu preuzetih usluga izvedbe prema priznatim propisima tehničke struke. Za moguće pogreške, isključujući daljnje zahtjeve, jamčimo sljedeće:

 1. Primjetni nedostaci se odmah – najkasnije u roku od 8 dana nakon preuzimanja – no ipak prije stavljanja u pogon i daljnje obrade ili korištenja koji bi mogli prouzročiti troškove, pismeno reklamiraju. Ako se neki nedostatak pokaže kasnije, on mora odmah biti reklamiran. Nedostatke čiji je uzrok bio poznat već u trenutku pojave rizika, uklanjamo bez naknade po našem izboru poboljšanjem ili zamjenskom isporukom. Ako uklanjanje nedostataka od strane proizvođača ne uspije, naručitelj može zahtijevati otkazivanje Ugovora (razvrgavanje Ugovora po reklamaciji) ili umanjenje cijene.
 2. Ako naručitelj ili treće strane nestručno provedu izmjene ili radove pri puštanju u pogon, za njih i s tim povezane posljedice ne mogu se podnijeti zahtjevi za odštetom. Za poduzimanje svih poboljšanja koja su prema našoj jednostavnoj procjeni potrebna mora nam naručitelj dati na raspolaganje dovoljno vremena i mogućnosti. U protivnom smo oslobođeni od jamstva za nedostatke.
 3. Zahtjevi naručitelja za naknadama nastalim u svrhu otklanjanja nedostataka od strane proizvođača, posebice troškovi transporta, cestarine, materijala i radni troškovi su isključeni ukoliko se oni povećaju ako je predmet isporuke naknadno bio prebačen na drugu lokaciju izuzev podružnice naručitelja, osim ako prebacivanje odgovara njegovoj određenoj uporabi. Dodatne troškove koji nam time nastanu snosi naručitelj.
 4. Zastara zahtjeva za otklanjanjem nedostataka iznosi 12 mjeseci od provođenja pojedine izvedbe, no najkasnije od puštanja u pogon dotičnog stroja. To nije važeće ukoliko su zakonom propisani dulji rokovi, kao i u slučajevima ugrožavanja života, tijela ili zdravlja, kod namjerne ili znatnije povrede obveza s naše strane i pri zlonamjernom prešućivanju nedostataka. Zakonski propisi o ometanju tijeka, usporavanju i početku trajanja rokova se ne mijenjaju.
 5. Unutar zakonskog roka zastare jamčimo sukladno propisima ovog § 10 i za radove popravaka nakon kojih nastanu nedostaci kao i manjkave zamjenske isporuke.
 6. Pri reklamaciji nedostatka plaćanja naručitelja mogu se zadržati u opsegu koji je u primjerenom omjeru prema nastalom nedostatku. Naručitelj može zadržati plaćanja samo ako je prihvaćena reklamacija i za čiju potvrdu ne postoje sumnje. Ako reklamacija nije opravdana, ovlašteni smo zahtijevati troškove koji su nam nastali od naručitelja.
 7. Za zahtjeve za odštetom vrijedi između ostalog § 8 ovih ugovornih uvjeta.

11 odustajanje od ugovora

Ako iskoristimo pravo povlačenja iz Ugovora, kupac nam mora nadoknaditi sve troškove koji proizlaze iz Ugovora.

12 jamstvo

Daljnje jamstvo za odštetu koje se odnosi na nas a koje nije navedeno u ovim općim ugovornim uvjetima je – bez obzira na pravnu prirodu zahtjeva koji se smatra važećim – isključeno.

Ako je jamstvo za davanjem odštete prema nama isključeno ili ograničeno, ono vrijedi za osobe, odnosno naše zaposlenike, radnike, suradnike, predstavnike i pomoćnike u pružanju usluga.

13 lokacija izvršenja, mjesno nadležni sud i jurisdikcija

Lokacija izvršenja i mjesno nadležni sud za plaćanja i isporuku je za obje strane Krapina; no, ovlašteni smo naručitelja tužiti i na njegovom mjesno nadležnom sudu.

Važeći su zakoni Republike Hrvatske; važenje UN-ove konvencije o Ugovorima međunarodne prodaje i dobara je isključeno.

14 salvatorska klauzula

Gore navedeni uvjeti čine značajan dio s nama sklopljenih Ugovora. Ugovor ostaje važeći čak i kad pojedine odredbe ovih ugovornih uvjeta postanu ništavne.